Regulamin Aplikacji Go Eco Guide

Regulamin Aplikacji Go Eco Guide

Data wejścia w życie: 31 października 2023

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Go Eco Guide, zwanej dalej “Aplikacją”.

1.2. Aplikacja Go Eco Guide została stworzona i jest zarządzana przez firmę Microblic sp.z.o.o., z siedzibą w Poznaniu, zwana dalej “Firmą.”

1.3. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz innych dokumentach regulujących korzystanie z Aplikacji.

2. Cel Aplikacji

2.1. Aplikacja Go Eco Guide ma na celu dostarczenie informacji i porad związanych z życiem ekologicznym i zrównoważonym stylem życia.

2.2. Aplikacja jest przeznaczona głównie dla osób młodszych, ale odpowiedzialność za korzystanie z niej oraz podejmowane w jej wyniku działania ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni użytkowników niepełnoletnich.

3. Rejestracja i Konto Użytkownika

3.1. Korzystanie z Aplikacji może wymagać utworzenia konta użytkownika. Rejestracja i prowadzenie konta podlegają zasadom określonym w Polityce Prywatności.

3.2. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego loginu i hasła do konta użytkownika.

3.3. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać swojego loginu i hasła osobom trzecim i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki związane z nieautoryzowanym dostępem do jego konta.

4. Zasady korzystania z Aplikacji

4.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami moralności.

4.2. Użytkownik nie może:

a) publikować, przesyłać ani udostępniać treści niezgodnych z prawem,

b) naruszać praw autorskich, własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich,

c) dokonywać działań, które mogą zakłócać funkcjonowanie Aplikacji, takie jak ataki typu DDoS lub próby nieautoryzowanego dostępu do systemu Aplikacji,

d) zamieszczać treści obraźliwych, nieodpowiednich lub niezwiązanych z celem Aplikacji.

5. Polityka Prywatności

5.1. Polityka prywatności Aplikacji Go Eco Guide jest opisana w osobnym dokumencie znanym jako “Polityka prywatności.”

6. Własność Intelektualna

6.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z treściami, materiałami i oprogramowaniem zawartym w Aplikacji, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawa patentowe i inne prawa intelektualne, są własnością firmy Microblic sp.z.o.o. lub jej licencjodawców.

6.2. Korzystanie z Aplikacji nie przekazuje Użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do treści ani oprogramowania Aplikacji.

6.3. Użytkownik zgadza się nie naruszać praw własności intelektualnej firmy Microblic sp.z.o.o. ani jej licencjodawców poprzez kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie treści i materiałów dostępnych w Aplikacji bez wyraźnej zgody firmy.

6.4. Użytkownik może korzystać z treści Aplikacji wyłącznie w zakresie, który jest wyraźnie dozwolony przez regulamin i Politykę Prywatności oraz zgodnie z zasadami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa.

6.5. W przypadku naruszenia praw własności intelektualnej firmy Microblic sp.z.o.o. lub jej licencjodawców, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność i może być poddany odpowiednim sankcjom, w tym roszczeniom o odszkodowanie.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Zmiany w regulaminie będą publikowane w Aplikacji. Kontynuując korzystanie z Aplikacji po wprowadzeniu zmian, Użytkownik akceptuje nową wersję regulaminu.

7.2. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Aplikacji lub związane z regulaminem będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.10.2023.